مدیریت: هوشیار حسینی

تلفن: 051-35593385
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، کیلومتر 5جاده شــاندیز، نرسیده به مدرس 21
تلفن همراه: 1160520 0915 (سید مصطفی هوشیار حسینی) , 6600520 0915(سید محمدرضا هوشیار حسینی)
مشــهد، کیلومتر 5جاده شــاندیز، نرسیده به مدرس 21
051-35593385