مدیریت: غلامرضا شاه زمانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: info@mahtabstonecutting.com
وب سایت: www.mahtabstonecutting.com
تلفن: 031-33802135
نمابر 031-33807546
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-1194699
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
031-33802135