مدیریت: مهرداد ستاره

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

تلفن: 031-33803900
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 38
تلفن همراه: 0913-1111242 , 0913-3268176
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 38
031-33803900