مهدیه و رحیمی صنایع سنگ

مهدیه و رحیمی صنایع سنگ

مدیریت: محمدرضا و علی رحیمی

تولیدکننده: انواع سنگ مرمریت (صادراتی-

داخلی)

آدرس ایمیل: arahimi389@yahoo.com
وب سایت: www.mahdiehstone.com
تلفن: 0314-2441584 , 0314-2441069
نمابر 0314-2452277
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، نجف‌آباد، قطب صنعتی، خیابان تیر
تلفن همراه: 0913-1310780
اصفهان، نجف‌آباد، قطب صنعتی، خیابان تیر
0314-2441584 , 0314-2441069