مدیریت: حسین کوبیدان

تولیدکننده: گیوتین

تلفن: 031-33800284
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ) / تهران، فلکه دوم، زیباسازان شهر
تلفن همراه: 0913-2168007
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ) / تهران، فلکه دوم، زیباسازان شهر
031-33800284