مهدی ماشین سازی

مهدی ماشین سازی

مدیریت: مهدی بدیعی

تولیدکننده: ماشینهای سنگبری

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، انتهای خیابان 18
تلفن همراه: 0913-3123444 * 0913-3697584
اصفهان، محمودآباد، انتهای خیابان 18