مدیریت: افشاری

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

تلفن: تلفن: 2-33440121-025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، 30متری اول (خیابان امیرکبیر)
تلفن همراه: 8521621 -0912
قم، جاده کاشان، 30متری اول (خیابان امیرکبیر)
تلفن: 2-33440121-025