مدیریت: محمد مهدی عرب

فروشنده: لوازم سنگبری

 

تلفن: 0864-1236190 * 0864-3227667
نمابر 0864-1236191
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، محــلات، قطب صنعتی صدریه، صدریه 1جنب بهار سنگ البرز آدرس شعبه 2: شهرک صنعتی ارقده
تلفن همراه: 0918-1663622
مرکزی، محــلات، قطب صنعتی صدریه، صدریه 1جنب بهار سنگ البرز آدرس شعبه 2: شهرک صنعتی ارقده
0864-1236190 * 0864-3227667