مهران صنایع سنگ

مهران صنایع سنگ

مدیریت: دباغی

تولیدکننده: انواع تراورتن عباسآباد و مرودشت

تلفن: 031-33800259
نمابر 031-33800072
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1177041
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33800259