مدیریت: محسنی

تولیدکننده: انواع تراورتن و مرمریت

تلفن: 025-36551050
آدرس دفتر مرکزی: قــم، جاده کوه ســفید، کیلومتر، 3 دست چپ، سنگبری مهران
تلفن همراه: 0912-1532793
قــم، جاده کوه ســفید، کیلومتر، 3 دست چپ، سنگبری مهران
025-36551050