مدیریت: مسعود مجیدی

آدرس ایمیل: mehrtashfar.stone@gmail.com
تلفن: 086-43236060
نمابر 086-43236161
آدرس دفتر مرکزی:  دلیجــان، کیلومتر 17 جاده تهران، قطب صنعتی دودهک تلفن 086-44260416: آدرس کارخانه2 : محلات، شهرک صنعتی ارقده، خیابان نسترن شرقی
تلفن همراه: 866205 -0912
 دلیجــان، کیلومتر 17 جاده تهران، قطب صنعتی دودهک تلفن 086-44260416: آدرس کارخانه2 : محلات، شهرک صنعتی ارقده، خیابان نسترن شرقی
086-43236060