مدیریت: قدسیان

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-33802150
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، فرعی 16
تلفن همراه: 0913-1110167
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، فرعی 16
031-33802150