مدیریت: حاجی حیدری

تولیدکننده: مرمریت ارکیده، تراورتن، هرسین

تلفن: 031-33802116
نمابر 031-33801270
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14، فرعی دوم، جنب بانک تجارت
تلفن همراه: 0913-1111994
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14، فرعی دوم، جنب بانک تجارت
031-33802116