مدیریت: ماهوش

تولیدکننده: مرمریت صلصالی

وب سایت: www.akbaristone.com
تلفن: 031-33802513
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40، روبروی سنگستان سپاهان
تلفن همراه: 3256007 -0913 (اکبری)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40، روبروی سنگستان سپاهان
031-33802513