مهرگان صنایع سنگ

مهرگان صنایع سنگ

مدیریت: محمد مطلبی اسفیدواجانی

تولید وعرضه انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-33880137
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، مجتمع سنگ فاطمیه، پلاک 119
تلفن همراه: 0912-1857623 * 0919-4343571
تهران، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، مجتمع سنگ فاطمیه، پلاک 119
021-33880137