مدیریت: سیدحسن جلالی
تولیدکننده: چینی نیریز

آدرس دفتر مرکزی: فارس، نیریز، شهرک سنگ، فاز2
تلفن همراه: 0917-3320184
فارس، نیریز، شهرک سنگ، فاز2
0917-3320184