مدیریت: حاج محمد اسفندیاری

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 086-444228050
آدرس دفتر مرکزی: دلیجــان، شــهرک صنعتی بوعلی، جاده اناربار
تلفن همراه: 0918-1664273
دلیجــان، شــهرک صنعتی بوعلی، جاده اناربار
086-444228050