مدیریت: بلوری

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت (عباسآباد و شکلاتی، بیموج کرم)

تلفن: 33801235 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان16
تلفن همراه: 0913-1178680 , 0913-1687115
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان16
33801235 -031