مدیریت: منوچهر مهری

تولیدکننده: مرمریت هرسین

نمابر 031-45836351
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر 8 جاده دولت‌آباد، فرعی قپانچی بوعلی سینا 44
تلفن همراه: 0913-1173750
اصفهان، کیلومتر 8 جاده دولت‌آباد، فرعی قپانچی بوعلی سینا 44
0913-1173750