مدیریت: عباسعلی دعاوی

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد و عباسآباد

و شکلاتی کاشان

تلفن: 0864-3322648
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محلات، نیم‌ور، قطب صنعتی نیم‌ور
تلفن همراه: 0918-1663124
مرکــزی، محلات، نیم‌ور، قطب صنعتی نیم‌ور
0864-3322648