مدیریت: رامین جباری

تولیدکننده: انواع سنگ ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، شهر سنگ، صنایع سنگ مهر
تلفن همراه: 0915-5074075 , 0915-5118178
مشهد، شهر سنگ، صنایع سنگ مهر
0915-5074075 , 0915-5118178