مدیریت: محمد فضایلی

بورس سنگ بریده تراورتن

تلفن: 086-43236150-1
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شهرک صنعتی، خیابان یاس شرقی، واحد2
تلفن همراه: 0918-8660120 , 0918-1691258
محلات، شهرک صنعتی، خیابان یاس شرقی، واحد2
086-43236150-1