مدیریت: حامد حاجی حیدری

تولیدکننده: انواع سنگهای گرانیت

تلفن: 031-33802294 , 031-33807754
نمابر 031-33800234
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، بعد از چهارراه
تلفن همراه: 0913-1036191  
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، بعد از چهارراه
031-33802294 , 031-33807754