مدیریت: قارائی

تولیدکننده: سنگ طرح چوب

تلفن: 031-33800651
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 24
تلفن همراه: 1127970 -0913 (ربیعی) و 1058493-0913 (قارائی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 24
031-33800651