مهکام سنگ پارس

مهکام سنگ پارس

مدیریت: علی کامکار

تولیدکننده: مرمریت، ماربل و تراورتن (اسلب و تایل)

آدرس ایمیل: info@mahkamstone.com
وب سایت: www.mahkamstone.com
تلفن: 031-4641347-9
نمابر 031-46412350
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، اتوبــان نائین، شــهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی،) فاز اول، خیابان سوم شرقی، شرکت مهکام سنگ پارس
آدرس معدن: اصفهان، حدفاصل ســه راه جندق تا جندق، کیلومتر 22، شرکت مهکام سنگ
تلفن همراه: 0913-3253525 , 0912-7330070
اصفهــان، اتوبــان نائین، شــهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی،) فاز اول، خیابان سوم شرقی، شرکت مهکام سنگ پارس
031-4641347-9