مدیریت: بابایی

آدرس ایمیل: ds.babaei.h@gmail.com
تلفن: 56258160 -021
آدرس دفتر مرکزی: حسن‌آباد، ابتدای کمربندی چرم شهر، شهرک صنعتی بیجین ری
تلفن همراه: 3020633 -0912
حسن‌آباد، ابتدای کمربندی چرم شهر، شهرک صنعتی بیجین ری
56258160 -021