مدیریت: حاجیهاشمی – آزادی

تولیدکننده: سفید و کرم عباسآباد

تلفن: 031-33808450 , 031-33808550 , 031-33800450
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان26 (ماهوت)
تلفن همراه: 0913-1111451 , 0913-1111452 , 0913-1675002
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان26 (ماهوت)
031-33808450 , 031-33808550 , 031-33800450