مدیریت: مسعود حاجهاشمی

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد و حاجیآباد

وب سایت: www.kabirkohe.ir
تلفن: 031-95016985
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتی محمود آباد، خیابان 44
تلفن همراه: 3959885 -0913 (مسعود حاج‌هاشمی)
اصفهان، شــهرک صنعتی محمود آباد، خیابان 44
031-95016985