مدیریت: ابن یمین خیری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

تلفن: 0513-3553246 , 0513-3554123 , 0513-3335541
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، کیلومتر 18جاده فریمان، بعد از تپه سلام، مجتمع سنگبریها، انتهای میلان اول، سمت راست
تلفن همراه: 0915-1153673
مشــهد، کیلومتر 18جاده فریمان، بعد از تپه سلام، مجتمع سنگبریها، انتهای میلان اول، سمت راست
0513-3553246 , 0513-3554123 , 0513-3335541