مدیریت: مهدی فرخی

تولیدکننده: کلیه ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن، گوهره، چینی ارباب)

تلفن: 051-36656465
نمابر 051-36671023
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115
تلفن همراه: 0915-3174576 و 3103330-0915 (فرخی)
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115
051-36656465