مدیریت: علی مطلبی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

وب سایت: www. meysamstone.com
تلفن: 0253-6640412
نمابر 6641412 0253
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیــم تهران، روبــروی پلیس راه، خیابان تره بار شــهید رجائی
آدرس معدن: استان مرکزی، دلیجان، دودهک، جنب کارخانه سیمان دلیجان
تلفن همراه: 0912-1271525
قم، جاده قدیــم تهران، روبــروی پلیس راه، خیابان تره بار شــهید رجائی
0253-6640412