میلاد صنایع سنگ

میلاد صنایع سنگ

مدیریت: حاجی حیدری

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد

تلفن: 031-33804346
نمابر 031-33802442
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، نبش چهارراه
تلفن همراه: 0913-3096774
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، نبش چهارراه
031-33804346