میلاد و درخشان

میلاد و درخشان

مدیریت: رضا رحیمی

تولیدکننده: انــواع ســنگهای تزئینی و

ساختمانی

آدرس ایمیل: stone_derakhshan@yahoo.com
تلفن: 43322865 -086
آدرس دفتر مرکزی: نیم‌ور، قطب صنعتی قلاور آدرس دفتر: نیم‌ور، روبروی بانک صادرات
تلفن همراه: 0918-1663253 , 0918-8650255
نیم‌ور، قطب صنعتی قلاور آدرس دفتر: نیم‌ور، روبروی بانک صادرات
43322865 -086