مدیریت: هوشنگ ساریخانی

آدرس دفتر مرکزی: فارس، دهبید، بلوار وحدت
تلفن همراه: 0917-1529815
فارس، دهبید، بلوار وحدت
0917-1529815