تولیدکننده: چینی، تراورتن

تلفن: 2344325 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، شهرسنگ، 30متری دوم، 15متری اول دست چپ
تلفن همراه: 1512183 -0912
قم، جاده کاشان، شهرسنگ، 30متری دوم، 15متری اول دست چپ
2344325 -025