میلان صنایع گرانیت

میلان صنایع گرانیت

مدیریت: حاج حیدری – کریمیان

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 031-33800919
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26 (ماهوت)
تلفن همراه: 1192482 -0913 (حاج حیدری) و 1050835-0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26 (ماهوت)
031-33800919