مینیاتور سنگ ابر کوه

مینیاتور سنگ ابر کوه

موقعیت: ابرکوه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شرکت مهندسی فراوری معدنی پردیس معدنکاو

کد پستی: 115-89175

 

آدرس ایمیل: rezasad49@gmail.com
تلفن همراه: 0913-4546010