مدیریت: افشاری

تولیدکننده و صادرکننده: انواع ســنگهای

تزئینی و ســاختمانی (تراورتن، مرمریت و

آنتیک)

آدرس ایمیل: mihan.stone@yahoo.com
تلفن: 025-33440005
آدرس دفتر مرکزی: جــاده قدیم قم - کاشــان، شــهر ســنگ خلیج فارس، بعد از 30متری اول سنگبریها
تلفن همراه: 0912-1517779 , 0912-4523011
جــاده قدیم قم - کاشــان، شــهر ســنگ خلیج فارس، بعد از 30متری اول سنگبریها
025-33440005