موقعيت: 356 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شهين صلصالی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد، خيابان شمس تبریزی، سنگبری صلصال سنگ سپاهان

تلفن: 0314-5836707-9
تلفن همراه: 0913-1194172 : 5836714 -0913 (محمد حاجيان)
0314-5836707-9