مدیریت: چوپانی

تولیدکننــده: مرمریت گندمک شــیراز و

طوسی ارسنجان و کرم رویال

نمابر 071-37272561
آدرس دفتر مرکزی: فــارس، شــیراز، کیلومتــر 2جاده فســا، بعد از پل فسا، پشت باسکول برادران برمشوری
تلفن همراه: 0917-3193622
فــارس، شــیراز، کیلومتــر 2جاده فســا، بعد از پل فسا، پشت باسکول برادران برمشوری
0917-3193622