مدیریت: غلامعلی مکاری

تولیدکننده: گیوتین

تلفن: 031-33802823
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14، فرعی 14
تلفن همراه: 0913-3096604
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14، فرعی 14
031-33802823