موقعيت: 45 كيلومتری جنوب اروميه

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی پارس گرانيت

آدرس بهرهبردار: اروميه، خيابان شهيد باكری، روبروی درمانگاه كوثر، نبش كوچه چهارم، ساختمان موحدی، پلاک 36/1