مدیریت: بهمنی پور

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی و

استخراج مرمریت مشکی

تلفن: 0864-3236131
نمابر 0864-3236132
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، محلات، شــهرک صنعتی ارقده، خیابان نسترن شرقی
تلفن همراه: 0918-1659110
مرکزی، محلات، شــهرک صنعتی ارقده، خیابان نسترن شرقی
0864-3236131