نجمی مجتمع سنگ (سالن2)

نجمی مجتمع سنگ (سالن2)

مدیریت: رسول امیر یوسفی

تولیدکننده: انواع ســنگ تراورتن شکلاتی،

عباسآباد، کرم، مرمریت امواج

 

نمابر 031-33802317
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان18، چهارراه اول، سمت راست
تلفن همراه: 1112732 -0913 (امیر یوسفی) و 2219919-0915 (امیری)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان18، چهارراه اول، سمت راست
1112732 -0913 (امیر یوسفی) و 2219919-0915 (امیری)