نجمی مجتمع سنگ

نجمی مجتمع سنگ

مدیریت: امیر یوسفی

تولیدکننــده: انواع تراورتن کرم رامشــه و

شکلاتی

تلفن: 031-33804945
نمابر 031-33800296
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، چهارراه اول، سمت راست
تلفن همراه: 0913-1112732
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، چهارراه اول، سمت راست
031-33804945