مدیریت: مجید صدری

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

نمابر 021-55203046 , 021-55202046 , 021-55204046
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جاده قدیم قم، باقرشــهر، روبروی پالایشگاه شهرسنگ، فرعی اول
تهــران، جاده قدیم قم، باقرشــهر، روبروی پالایشگاه شهرسنگ، فرعی اول