مدیریت: میکائیل زینالپور

وب سایت: www.nergisticaret.com * www.nek.com.tr
تلفن: 044-34372739
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان غربی، کیلومتر 15 ماکو- بازرگان، شهرک صنعتی ماکو
تلفن همراه: 0914-1419135
آذربایجان غربی، کیلومتر 15 ماکو- بازرگان، شهرک صنعتی ماکو
044-34372739