مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

تلفن: 031-33800261
نمابر 031-33800262
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، بعد از چهارراه
تلفن همراه: 0913-1123632 , 0913-3122842
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، بعد از چهارراه
031-33800261