مدیریت: عرب پور

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33803757
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، بعد از چهارراه
تلفن همراه: 0913-2311266
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، بعد از چهارراه
031-33803757