موقعيت: 35 كيلومتری جاده دليجان – كاشان

نوع سنگ: مرمریت كرم، مرمریت آبی

بهرهبردار: هادی توكلی

آدرس: كيلومتر 35 جاده دليجان – كاشان،روستای نشلج